0

10 things about me

1. i live on a sheep farm

2. i go to school

3. i like ice-cream

4. i like star trek

5. i like pie

6. i like to make things

7. i hate vegimite

8. i hate fords

9. i play badminton

10. i like to play call of duty